Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Pomiar powykonawczy dla przykładu, budynku mieszkalnego jednorodzinnego czyli inaczej geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza polega w pierwszej kolejności na pomiarze budynku oraz przyłączy infrastruktury technicznej, a także ustaleniu granic użytku gruntowego oznaczonego jako tereny mieszkaniowe. Następnie geodeta sporządza dokumentację i oddaje ją do starostwa. Na podstawie przekazanej dokumentacji, pomiar uwidoczniony jest na mapach oraz w ewidencji gruntów i budynków w starostwie. Geodeta po uzyskaniu informacji o pozytywnej weryfikacji przekazuje mapy z inwentaryzacji powykonawczej dla inwestora z umieszczoną na nich klauzulą o tym że zainwentaryzowane na mapie obiekty są wybudowane zgodnie lub niezgodnie z projektem.

Dwiema podstawowymi przyczynami dla których prawo narzuca konieczność wykonania inwentaryzacji powykonawczej są: konieczność sprawdzenia czy budynek lub obiekt budowlany został wybudowany zgodnie z pozwoleniem na budowę, a drugi to ten że konsekwencją zmiany użytku gruntowego i ujawnienia budynku jest płacenie od tego momentu wyższego podatku.