Podział nieruchomości

Jak podzielić działkę? Często słyszymy to pytanie od klientów. Odpowiedź przeważnie brzmi – to zależy. Podziały nieruchomości są uregulowane różnymi przepisami. Zawsze podpowiadamy który w danym przypadku będzie najkorzystniejszy. Pod spodem opisze najpopularniejsze z nich.

Podział działki rolnej
Najłatwiej podzielić działkę rolną czyli taką która jest przeznaczona w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego jest wykorzystywanych na cele rolne i leśne, pod warunkiem że żadna z powstałych działek po podziale nie będzie mniejsza niż 3000m2. Wydzielając w tym trybie działkę nie mamy żadnych ograniczeń co do kształtu, usytuowania wydzielanej działki. Pamiętać tylko należy aby wszystkie działki po podziale miały dostęp do drogi publicznej (może to być służebność). Po zleceniu podziału geodeta zgłasza pracę w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po otrzymaniu dokumentów analizuje je i ustala krąg zainteresowanych osób (stron) które zawiadamia listownie podając datę i czas przyjazdu, tak aby każda ze stron otrzymała zawiadomienie na co najmniej 7 dni przed czynnościami na gruncie. We wskazanym terminie geodeta wykonuje pomiar granic, odszukując znaki graniczne, przy udziale lub bez udziału stron, ponieważ nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. Następnie stabilizuje trwale (przeważnie przy pomocy betonowych słupków granicznych i butelki) punkty wyznaczające granice nowo wydzielanych działek. Następnie sporządza protokół oraz pozostałą dokumentację z podziału działki i składa ją do weryfikacji w starostwie. Po pozytywnej weryfikacji, operat zostaje przyjęty do zasobu a nowe działki zostają ujawnione w ewidencji gruntów i budynków. Wtedy zamawiający może już zamawiać w starostwie dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego.
Ile trwa podział rolny? Około dwóch miesięcy.

Podział działki zgodnie z miejscowym planem lub warunkami zabudowy
Drugi najpopularniejszy tryb podziału działki, to podział który jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania, lub warunkami zabudowy (o warunkach zabudowy napiszemy w innym miejscu). Podział ten wymaga składania wniosków do Urzędu Miasta lub Gminy, ale przygotowujemy je dla zamawiającego wraz z załącznikami w ramach zleconej pracy, więc nie ma się co martwić, wystarczy zlecić wydzielenie działki a resztą zajmiemy się my.
Po zleceniu podziału geodeta zgłasza pracę w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po otrzymaniu dokumentów analizuje je i ustala czy są one wystarczające do przyjęcia granic bez konieczności wzywania stron, czy jednak należy wezwać sąsiadów na grunt. Następnie w obecności stron, lub bez ich udziału w zależności od wyników analizy istniejących dokumentów, wykonuje pomiar granic odszukując znaki graniczne bądź ustalając je w obecności stron. Kolejnym krokiem jest sporządzenie wstępnego projektu podziału, który to wraz z wnioskiem i załącznikami właściciel działki składa do właściwego urzędu miasta lub gminy. Gmina wydaje opinie w formie postanowienia czy projekt podziału jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowani przestrzennego lub warunkami zabudowy. Po wydaniu opinii mamy pewność że nasz pomysł na podział nie zostanie odrzucony w dalszym etapie postępowania. Wtedy to geodeta składa sporządzoną przez siebie dokumentację do weryfikacji w starostwie. Po pozytywnej weryfikacji, starostwo wydaje mapy, oraz kopię protokołu z czynności przyjęcia granic opatrzone specjalną klauzulą geodecie. Dokumenty otrzymane ze starostwa są załącznikami do kolejnego wniosku do Gminy. Tym razem jest to wniosek o wydanie decyzji o podziale nieruchomości. Gmina po otrzymaniu wniosku wydaje decyzje o podziale nieruchomości. Tu właściciel działki ma prawo złożyć oświadczenie że odstępuje od prawa do odwołania i decyzja staje się prawomocna z dniem złożenia oświadczenia, lub może poczekać 14 dni (licząc od dnia otrzymania decyzji) aż decyzja się uprawomocni. Po uprawomocnieniu decyzji, gmina jedną kopię wysyła do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, gdzie nowe działki nanoszone są na mapy oraz do części opisowej ewidencji gruntów i budynków. Wtedy zamawiający może już zamawiać w starostwie dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego. Jednocześnie geodeta jeśli zlecający życzył sobie utrwalenia nowych granic za pomocą słupków granicznych, zgłasza taką prace w starostwie i zawiadamia listownie sąsiadów na granicy których zakopywane będą nowe znaki graniczne o planowanych czynnościach. Przy utrwaleniu granic geodeta sporządza protokół, a następnie resztę dokumentacji i składa ją również do weryfikacji w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ile trwa wydzielenie działki zgodnie z miejscowym planem lub warunkami zabudowy?
Cała opisana powyżej procedura trwa około 3 miesięcy. Może to być szybciej ale dużo zależy od skomplikowania sprawy i szybkości wydawania przez urzędy decyzji i weryfikacji dokumentacji geodezyjnej.
Istnieje również szereg innych podstaw do podziału działki, nawet jeśli działka nie jest działką rolną lub nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy. Na przykład jeśli na działce wybudowany został budynek mieszkalny można wydzielić działkę niezbędna do korzystania z tego budynku. Można wydzielić działkę w celu poszerzenia działki sąsiedniej. Istnieje możliwość podziału działek w celu regulacji granic między sąsiadami.
Możliwości jest wiele. Na bazie naszej wiedzy i doświadczenia dobieramy najkorzystniejsze rozwiązanie w danej sytuacji.