Odszukanie granic – Wznowienie punktów granicznych/Rozgraniczenie nieruchomości

Wznowienie punktów granicznych
Nie chcę atakować czytelnika który nie jest prawnikiem artykułami prawa ale art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opisuje bardzo prosto kiedy można wykonać wznowienie punktów granicznych.
Art. 39. 1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.

Sprowadza się to do tego, że jeśli granice działki utrwalone były już wcześniej znakami granicznymi i istnieją dokumenty (w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), które pozwalają na określenie z należytą dokładnością gdzie te znaki powinny się znajdować, a zostały one przesunięte, uszkodzone lub zniszczone geodeta może je wznowić.
Jedyną możliwością sprawdzenia czy granice naszej działki miały znaki graniczne i istnieją dokumenty na podstawie których można je wznowić jest zgłoszenie pracy geodezyjnej przez geodetę w starostwie. Po otrzymaniu materiałów ze starostwa geodeta analizuje czy możliwe jest w tym wypadku wznowienie punktów granicznych, czy niezbędne będzie rozgraniczenie nieruchomości o którym więcej poniżej. Jeśli z dokumentów wynika że wznowienie jest prawdopodobne geodeta zawiadamia listownie sąsiadów podając datę i czas przyjazdu, tak aby każda ze stron otrzymała zawiadomienie na co najmniej 7 dni przed czynnościami na gruncie. W wyznaczonym dniu odszukuje zachowane punkty graniczne, czasem są to betonowe słupki graniczne przykryte warstwą ziemi, czasem zachowuje się tylko stabilizacja podziemna która stanowią np. pionowo ustawione rurki drenarskie lub butelki, kiedy indziej zniszczone są znaki naziemne i podziemne. Geodeta sprawdza czy znaki graniczne są prawidłowo osadzone, w miejscach zniszczonych znaków zakopuje nowe. Z czynności sporządzonych na gruncie sporządza stosowny protokół, który wraz z pozostałą dokumentacją techniczną składa do weryfikacji w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jeśli któraś ze stron jest niezadowolona z czynności wznowienia punktów granicznych może wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.

Rozgraniczenie nieruchomości
Co jeśli granice działki nie były nigdy ustalone? Wtedy należy przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
„Art. 29. 1. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. „

Po zleceniu geodecie rozgraniczenia, właściciel działki składa wniosek Wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o rozgraniczenie nieruchomości wskazując geodetę który ma przeprowadzić te czynności. Wójt (burmistrz, prezydenta miasta), wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości jednocześnie upoważniając geodetę do ich przeprowadzenia.
W toku prac przygotowawczych

  • Geodeta zgłasza pracę w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
  • Po otrzymaniu dokumentów geodeta przeprowadza analizę informacji zawartych w dokumentach uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz znajdujących się w księgach wieczystych, a także dokumentacji uzyskanej od strony.
  • Sporządza, w razie potrzeby , szkic zawierający informację o przebiegu granic, uzyskane w wyniku wcześniejszych pomiarów i doręcza stronom wezwania do stawienia się na gruncie
  • Określa termin rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic i doręcza stronom wezwania do stawienia się na gruncie

Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.
Jeżeli jest brak danych, o których mowa powyżej, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.
Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Organ, o którym mowa powyżej, umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.